Adempraktijk Zutphen  MedimedA   
 

PRIVACYREGLEMENT Adempraktijk Zutphen / Medimeda

Medimeda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medimeda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-  Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn      
   beschreven in dit Privacyreglement;
-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden 
   verwerkt;
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

Als Medimeda ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacyreglement vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de mail: marleen@medimeda.nl of telefonisch 0643059909

Aansprakelijkheid

Deze site is met zorg opgesteld en geeft globale informatie over de behandelmogelijkheden bij ademtherapie Aan deze informatie kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Bepaalde hyperlinks op deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van Medimeda, maar dienen ter informatie van de bezoeker. Als u deze links gebruikt, verlaat u het Medimeda domein en kan Medimeda niet meer instaan voor de inhoud en het functioneren van deze andere websites. Ook kan Medimeda niet instaan voor de kwaliteit van eventuele diensten of producten die op deze websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt dan ook afgewezen

Als u op deze site informatie aantreft die toch niet juist blijkt te zijn, wilt u Medimeda dan informeren? Alvast dank hiervoor.
Indien u informatie of plaatjes wilt gebruiken, wilt u dan zo vriendelijk zijn eerst contact op te nemen met Medimeda voor overleg en toestemming? Dank u. Informatie voor een spreekbeurt kan gebruikt worden zonder toestemming vooraf.

Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: 
Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon  
Medimeda:  verwerkingsverantwoordelijke, Adempraktijk Zutphen in de persoon van Marleen Geerts 
Client:  een persoon die gebruik maakt van de diensten van Adempraktijk Zutphen / Medimeda 
Behandelovereenkomst: document waarin de doelen, het tijdspad en de kosten van de dienstverlening staan omschreven 
Intakegesprek: eerste contact dat plaatsvindt tussen Marleen en de cliënt waarbij er inhoudelijke informatie wordt uitgewisseld

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Medimeda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst. Voor de administratie / facturering vraagt Medimeda het volgende van u:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres.

Uw persoonsgegevens worden door Medimeda opgeslagen voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Medimeda heeft geen dossierplicht. Om de individuele behandeling goed te laten verlopen is het nodig om persoonlijke gegevens te verzamelen. Daarvoor zijn contactgegevens nodig, Medimeda zal aanvullend vragen om:
- E-mail adres;
- Telefoonnummer. 
Deze gegevens worden door Medimeda opgeslagen voor de periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, daarna worden de gegevens verwijderd.

Inhoudelijke informatie ten behoeve van de behandeling

Na aanleiding van het intake gesprek wordt er inhoudelijke informatie vastgelegd over de inhoud van de behandeling. 
Deze informatie wordt samen met de behandeldoelen opgeslagen als een word document in de administratie van Medimeda.
Dit document wordt uitgeprint en aan de cliënt verstrekt bij aanvang van de therapie.
De inhoudelijke informatie tijdens de therapie wordt opgeschreven in een behandelschrift, welke in het bezit is van de cliënt.
Na afloop van de behandelovereenkomst worden de behandeldoelen geanonimiseerd in de administratie van Medimeda. Ze zullen worden bewaard voor maximaal 7 jaar. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Medimeda van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Mag Medimeda uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Geheimhouding

Medimeda gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat gegevens niet aan derden verstrekt worden.

Informatiebeveiliging

Medimeda neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het: (a) het gebruik van een beveiligde software omgeving. (b) het opslaan van gegevens op een stand alone laptop, welke is voorzien van beveiliging met gebruikersnaam en wachtwoord

Websitebezoek 

Op de website van Medimeda worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Medimeda gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Wijzigingen

Medimeda kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.adempraktijkzutphen / www.Medimeda.nl informeren. 

Klachten

Hoewel ik al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met Marleen Geerts via de mail: marleen@Medimeda.nl of 0643059909. Het kan ook schriftelijk worden ingediend aan het adres: Marleen Geerts, Gasthuiskamp 9; 7203BH Zutphen.  

Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 
Kaart